loader

Over Aendless

Duurzame warmte zonder ruimtebeslag of hinder!

Bij Aendless leveren we een bijdrage in de overgang naar duurzame energie voor het verwarmen (en koelen) van woningen en panden. Door onze slimme techniek wekken we onzichtbaar warmte op uit asfaltverhardingen en kunstgras sportvelden. Wij geloven in de meerwaarde van dit dubbelgebruik aangezien hinderlijke voorzieningen per woning of pand zoals luchtwarmtepompen hierdoor niet nodig zijn. Ook biedt het voordelen voor de asfaltverhardingen of kunstgrasvelden waar ons systeem ligt. Kortom: iedereen profiteert! Doet u ook mee?

Aendless - Onze Focus

Onze visie

Wereldwijd is in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken om de Co2-uitstoot in 2050 fors te reduceren (-95% ten opzichte van 1990). Daarnaast is in Nederland het besluit genomen om in 2050 ook niet meer van aardgas afhankelijk te zijn voor de verwarming van woningen en gebouwen.

Er zijn veel verschillende technieken en oplossingen om bij te dragen aan deze energietransitie. Wij geloven hierbij in de meerwaarde van dubbel ruimtegebruik: benut oppervlakken die er al zijn voor het opwekken van warmte en energie, om zo geen onnodige natuur- of landbouwgrond op te offeren.

Door gebruik te maken van geluidloze en ‘onzichtbare’ technieken voorkomen we hinder en ergernis en bevorderen we de leefbaarheid.

Onze focus

Onze focus voor oplossingen die bijdragen aan de energietransitie op basis van meervoudig ruimtegebruik is op het potentieel in de openbare ruimte. Dit heeft te maken met de achtergrond en expertise van Aendless en onze partners, maar ook met het feit dat meervoudig gebruik van gebouwen voor energieopwekking in de praktijk vaak lastig blijkt.

Het totale oppervlak aan asfaltverhardingen en kunstgrasvelden biedt een enorme potentie. Zelfs ruim voldoende om in de energie van alle huishoudens te voorzien voor de verwarming van woningen en gebouwen! De praktijk is echter soms weerbarstig. We hebben te maken met veel stakeholders, technische randvoorwaarden en raakvlakken waardoor het niet mogelijk is om alle oppervlakken te benutten.

Juist vanuit die gedachte is Aendless opgericht. Wij hebben de expertise en ervaring om het technische proces, het betrekken van alle stakeholders en de financiering te verzorgen. Sterker nog: deze uitdaging gaan we graag samen met u aan, om zo een bijdrage te leveren aan de voor 2050 gestelde doelen!

SDGNederland

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.  De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Inmiddels zijn in Nederland veel overheidsinstanties en bedrijven aangesloten bij het uitdragen van en invulling geven aan deze doelen. Ook de Aendless visie sluit naadloos aan bij deze doelen. Hieronder leest u van de zes belangrijkste doelen hoe Aendless hier aan bijdraagt.

Door lokale warmtenet oplossingen die worden bestuurd door vertegenwoordigers vanuit de wijk worden lokale gemeenschappen verduurzaamd. Aendless organiseert de participatieve processen voor het opzetten van de wijkgerichte samenwerkingen en haalt zo complete wijken of delen daarvan van het aardgas af. Het koelen van asfaltoppervlakken en/of kunstgras sportvelden draagt tevens bij aan het verminderen van hittestress en een duurzame leefomgeving. Ook is er geen sprake van uitstoot van warme lucht of lawaai bij het verwarmen en koelen van panden.

Door het meervoudig ruimtegebruik, bronnen dicht bij de afnemers en gebruik van zonne-energie (warmte) met mogelijkheid tot opslag in de bodem wordt voorzien in een slim en betrouwbaar systeem, tegen een zo laag mogelijke investering. Door gebruik te maken van lokale bronnen (asfalt en kunstgras) die nagenoeg overal aanwezig zijn, is het voor bijna iedereen mogeljik om gebruik te maken van deze betaalbare en duurzame energie.

Alle producten en gebruikte materialen blijven eigendom van Aendless en worden vanuit circulaire economie perspectief zo verantwoord mogelijk ingezet en bij einde levensduur terug gehaald en van een volgend leven voorzien als primaire of secundaire grondstof. Samen met onze partners blijven we methodes ontwikkelen om materialen zo hoogwaardig mogelijk weer toe te kunnen passen en het delven van grondstoffen te voorkomen.

Een Aendless warmtenet wordt mede ontwikkeld en bestuurd door een lokale vertegenwoordiging van de (aanstaande) bewoners en andere lokale betrokkenen. Aendless faciliteert de opstart van dat organisatorische ecosysteem aan stakeholders, dat samen met de technische kennis en aanleg professionals vanuit de bij Aendless betrokken bedrijven en financiers, de ontwikkeling, realisatie en het onderhoud aanstuurt en beheert. De kracht zit hem juist in de collectieve aanpak!

In de energietransitie is er voor veel huishoudens een risico op energiearmoede. Door schaarste, stijgende gasprijzen en het niet kunnen investeren in individuele duurzame maatregelen, is of wordt de energierekening onevenredig hoog en kan deze wellicht niet meer worden voldaan met alle gevolgen van dien. Een 5e generatie warmtenet van Aendless is een ideale manier om energiearmoede te voorkomen. Daarbij gaat Aendless uit van "Warmte as a Service". As a Service houdt in dat geen van de afnemers van de warmte hoeft te investeren in techniek. Het warmtenet, de asfalt- of sportveldcollectoren en de voorzieningen in de huizen/het vastgoed worden als dienst beschikbaar gesteld en voorgefinancierd. Ook mensen met een smalle beurs kunnen zo meeprofiteren van het collectieve wijkaanbod, zonder hoge (eenmalige) eigen investeringen. Daarbij kan met dit systeem ook een stabiele prijs voor een lange termijn worden gegarandeerd, aangezien deze niet afhankelijk is van externe factoren.

Een Aendless warmtenet haalt haar energie (warmte) uit het zonlicht dat op een wegdek of kunstgrasveld valt. Het is daarmee een vorm van hernieuwbare energie, waarmee CO2 uitstoot van energiebronnen als aardgas (of vooralsnog de meeste waterstof) wordt voorkomen. Minder CO2 uitstoot draagt bij aan het verminderen van de opwarming van de aarde en levert op die manier een bijdrage aan het leven op het land. Daarbij hebben de collectoren in asfalt of kunstgras als bron grote voordelen ten opzichte van veel andere duurzame opwekkingen van energie. Zo kent een asfaltcollector niet de horizonvervuilende karakteristieken waar veelal geen ruimte voor is of mensen zich aan storen. Ook heeft het geen nadelige effecten op flora, fauna en de biodiversiteit. Het meervoudige ruimtegebruik van asfalt of kunstgras geen beslag op landbouwgronden of natuur en kent geen uitstoot van lucht of schadelijke stoffen. De energieopslag in de bodem wordt zo ontworpen en gemonitord dat deze jaarrond in balans is en geen invloed heeft op het leven op het land.

We doen het niet alleen

Onze Partners

Roelofs

Inrichting openbare ruimte, leidingwerken, verhardingen.

Strukton Civiel

Inrichting openbare ruimte, leidingwerken, verhardingen.

Installect

WKO-installaties, warmtenetten en warmtepompen.

Geocomfort

WKO-installaties, warmtenetten en warmtepompen.

Antea Sport

Kunstgrasvelden